top of page

Публічна оферта

Договір публічної оферти про надання добровільної благодійної пожертви

Ця пропозиція, адресована невизначеним особам - фізичним та юридичним особам - відвідувачам веб-сайту: https://flyhigh.fund (далі - Сайт), іменується надалі «Благодійник», і є офіційною та публічною пропозицією Благодійний організації "Благодійний Фонд "Сягай Небес", далі «Фонд», в особі директора Медведенка Станіслава Юрійовича, що діє на підставі Статуту Фонду, укладає договір добровільної благодійної пожертви (далі – договір), предмет і істотні умови яких такі:

1. Терміни та визначення:

Акцепт - повна і беззастережна згода прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм і коштів, розміщених на сайті, а також шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Фонду через банківські установи. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Оплата є добровільною благодійною пожертвою.

Добровільна благодійна пожертва – здійснення Благодійником грошового переказу на досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником коштів на користь Фонду для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Прийняття Договору означає, що Благодійник погоджується з усіма його положеннями, він повністю обізнаний з предметом Договору та приймає мету збору.

Договір укладається шляхом беззастережного та повного приєднання Благодійника до цієї Угоди та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник та Фонд, що керує ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 ЦК України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмової копії Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій за Договором, згоди на виконання Договору.

Договір розміщено на веб-сайті https://flyhigh.fund у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цієї Угоди кожній особі, яка звертається до Фонду.

Благодійник НЕ може пропонувати свої умови Угоди.

3. Права та обов'язки сторін:

 

Фонд має право:

- отримувати добровільні благодійні пожертви та використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

- на прохання Благодійника надати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

 

Благодійник має право:

 - перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду в порядку, визначеному Договором;

- запитувати звіт про використання добровільних благодійних пожертв.

 

4. Місце збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв здійснюється на території будь-якої з країн світу.

5. Строк збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до ліквідації Фонду, якщо інший строк не визначений Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на веб-сайті в рубриці «Звіти». Щоквартально Фонд звітує про використання коштів за кожною окремою програмою.

Іншу інформацію може надавати Фонд у порядку та строки, передбачені законодавством України.

7. Усі витрати, пов'язані з перерахуванням пожертвувань, пов'язаних із Переказом пожертв, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільної благодійної пожертви.

Строки реалізації проектів Фонду "Діти важливі" та "Обладнай школу": червень 2022 - червень 2023. Збір коштів на реалізацію проектів проходить протягом всього терніму реалізації. 

Здійснюючи пожертвуву на адресу конкретного проекту, Благодійник дає згоду на їх перерозподіл/використання в інших проектах Фонду та на те, що сума пожертвування не підлягає поверненню.

Пожертва є добровільною і не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при передачі пожертви.

З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та виконання умов Договору Благодійник погоджується на обробку персональних даних.

На відносини Благодійника та Фонду поширюються положення законодавства України.

bottom of page